PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI


Līgums – pakalpojuma sniegšanas noteikumi (fiziskajām personām)

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. IZPILDĪTĀJS veic IZGLĪTOJAMA, apmācību saskaņā ar izvēlēto Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes Mācību centra „SPECIĀLISTS” izglītības programmu.
1.2. Izglītojamais par apmācību maksa IZPILDĪTĀJAM šī līgumā un noteikumos noteikto summu, pārskaitot to uz Izpildītāja kontu.
2. Pakalpojuma sniegšanas apraksts
2.1.IZGLĪTOJAMAIS interneta mājas lapā www.specialists.lv piesākas mācību programmas apguvei. Programmas apguvei var pieteikties personas, kurām ir vismaz pamatizglītība (ir izsniegta attiecīgā apliecība vai atestāts).
2.2. Pēc 2.1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas, IZPILDĪTĀJS izraksta IZGLĪTOJAMĀM avansa rēķinu par pilnu apmaksas summu, kas jāiemaksā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtams uz IZGLĪTOJAMĀ noradīto e-pasta adresi, šādi sagatavots un nosūtīts rēķins derīgs bez paraksta un zīmoga.
2.3. Pēc 2.2. punktā minētā rēķina apmaksas un naudas saņemšanas Izpildītāja kontā, Izpildītājs pieraksta Izglītojamo nākamajā tuvākajā izvelētās programmas grupā. Gadījumā ja rēķins nav apmaksāts, Izglītojamais netiek ieskaitīts grupā un tiek uzskatīts, ka šis līgums nav saistošs Līdzējiem.
2.4. Pēc Izglītojamā ieskatīšanas grupā, Izpildītājs 5 darba dienu laikā uz Izglītojamā noradīto e-pastu nosūta ar mācību procesu saistītu informāciju, nodarbību grafiku un e-apmācības portāla piekļuves datus;
2.5. Atbilstoši programmas saturam un apmācības grafikam, Izglītojamais apgūst mācību kursus, apmeklējot teorētiskās un praktiskās nodarbības. Programmā noteiktās tēmās, izglītojamais kārto ieskaites.
2.6. Paralēli teorētiskām kursam sākas Izglītojamā prakse uzņēmumā (iestādē), kura ilgst programmā noteikto laiku, kuras laikā Izglītojamais izstrādā prakses darbu (atskaiti).
2.7. Pēc teorētisko un praktisko nodarbību apguves un prakses iziešanas Izpildītājs organizē prakses darba (atskaites) aizstāvēšanu un integrētā eksāmena kārtošanu klātienē Izpildītāja telpās. Par prakses darba (atskaites) aizstāvēšanas un klātienes integrētā eksāmena dienu, Izpildītājs paziņo Izglītojamam uz viņa noradīto e-pasta adresi nevēlāk, ka 5 darba dienas pirms eksāmena, ja eksāmena diena nav iekļauta mācību grafikā.
2.8. Izglītojamais nevēlāk, ka 3 darba dienas pirms Eksāmena dienas, nosūta uz Izpildītāja noradīto e-pastu vai personīgi nogādā Izpildītāja birojā prakses darbu (atskaiti) pirms aizstāvēšanas prakses darba pārbaudei. Nepieciešamības gadījumā, Izpildītāja pasniedzējs var lūgt Izglītojamam pilnveidot prakses darbu (atskaiti), savus iebildumus un priekšlikumus nosūtot Izglītojamam uz viņa norādīto e-pasta adresi 1 darba dienu pirms prakses aizstāvēšanas dienas.
2.9. Noslēgumā, Izglītojamais aizstāv prakses darbu un kārto integrēto eksāmenu (tests – 20-25 jautājumi). Prakses darba aizstāvēšana un Eksāmens notiek klātienē (kopā ar grupu vai individuāli) Izpildītāja noteiktā dienā un telpās. Izglītojamais pie eksāmena kārtošanas tiek pielaists, ja viņš ir apguvis programmu pilnā apjomā, nokārtojis noteiktās ieskaites un aizstāvējis prakses darbu (atskaiti).
2.10. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS nav aizstāvējis savu prakses darbu (atskaiti) Izpildītāja noteiktā dienā, tad IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības aizstāvēt to kopā ar nākošo grupu. Ja prakses darbs nav aizstāvēts šī punktā noteiktā kārtībā, tad IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības atkārtoti aizstāvēt prakses darbu (atskaiti) viena gada laikā no Izglītojama ieskaitīšanas dienas grupā, iemaksājot IZPILDĪTĀJA kontā maksu par katru prakses darba (atskaites) aizstāvēšanu 36,60 EUR ar PVN) apmērā.
2.11. Pēc programmas pilnās apguves un eksāmena veiksmīgas (ne mazāk par „4” ballēm 10 ballu sistēmā) nokārtošanas IZPILDĪTĀJA pienākums ir 5 darba dienu laikā izsniegt Izglītojamām apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, atbilstoši izvelētai programmai.
2.12. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS nokārto EKSĀMENU ar zemāku novērtējumu par “4” ballēm 10 ballu sistēmā, tad IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības pārlikt eksāmenu ar nākamo grupu bezmaksas. Ja eksāmens nav nokārtots no otras reizes, tad iemaksājot IZPILDĪTĀJA kontā maksu par katru EKSĀMENA pārkārtošanu 36,60 EUR ar PVN) apmērā, Izglītojamam viena gada laikā ir tiesības kārtot eksāmenu atkārtoti.
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. IZPILDĪTĀJA pienākums ir sniegt IZGLĪTOJAMAJAM informāciju un materiālus, kas paredzēti izvelētās izglītības programmas saturā, pēc šo noteikumu 2.2. un 2.3. punktos minētā rēķina apmaksas nododot IZGLĪTOJAMĀM izdales materiālus un paroli e-portālam.
3.2. IZPILDĪTĀJA pienākums saskaņā ar programmas saturu, nodrošināt mācību vielas pasniegšanu (lekciju un praktisko nodarbību veidā) IZGLĪTOJAMĀM (lekciju un praktisko nodarbību veidā), t.sk. sniedzot konsultācijas klātienē, pa telefonu vai e-pastu, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt IZGLĪTOJAMĀM papildus nodarbības, iepriekš rakstveidā vienojoties par papildus samaksu.
3.3. IZPILDĪTĀJA pienākums ir, pēc Izglītojamā velēšanas, veikt vienu IZGLĪTOJAMĀ klātienes konsultāciju, kurā nav īsāka par vienu akadēmisko stundu.
3.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir pieņemt IZGLĪTOJAMĀ prakses darba (atskaites) aizstāvēšanu, saskaņā ar šiem noteikumiem un Izpildītāja citiem iekšējiem dokumentiem, ka arī veikt IZGLĪTOJAMĀ zināšanu gala pārbaudījumu – EKSĀMENU, pēc kura veiksmīgas (ne mazāk par „4” ballēm 10 ballu sistēmā) nokārtošanas IZPILDĪTĀJA pienākums ir izsniegt apliecību par izvelētās profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.
3.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja iestājas šādi apstākļi:
3.5.1. ja IZGLĪTOJAMĀ uzvedība nodarbību laikā traucē citu IZPILDĪTĀJA izglītojamo un Pasniedzēja mācību procesam vai pārkāpj vispārīgus sabiedriskas kārtības noteikumus;
3.5.2. ja Izglītojamais gada laikā no ieskatīšanas dienas grupā nav pilnīgi izpildījis izvēlēto izglītības programmu;
3.5.3. ja izglītojamais nav ievērojis šo noteikumu 4.5. punktu.
3.6. Gadījumā, ja iestājas šo noteikumu 3.5. punktā minētie apstākļi, IZPILDĪTĀJS, izbeidzot šo līgumu, nenes nekādu materiālu vai morālu atbildību IZGLĪTOJAMĀ priekšā, neatkarīgi no tā vai IZGLĪTOJAMAIS ir veicis pilnu vai daļēju mācību apmaksu.
4. IZGLĪTOJAMĀ PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. PASŪTĪTĀJA pienākums ir nodrošināt IZPILDĪTĀJA darba apmaksu šo noteikumu paredzētajos apmēros un termiņos.
4.2. IZGLĪTOJAMĀ pienākums ir sniegt IZPILDĪTĀJAM vismaz piecu darba dienu laikā līdz EKSĀMENA kārtošanas dienai visas nepieciešamās ziņas apliecības noformēšanai pēc IZPILDĪTĀJA lūguma (personas apliecinoša dokumenta kopija, iepriekšējās izglītības dokumenta kopija).
4.3. IZGLĪTOJAMĀ tiešais pienākums ir pildīt visus mājas darbus, nodot patstāvīgo prakses darbu laikā un ievērot lietišķās uzvedības normas nodarbību laikā.
4.4. IZGLĪTOJAMĀM pienākums ir pildīt visas šo noteikumu saistības.
4.5. Izglītojamām ir pienākums ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības, personīgas un apkārtējo personu drošības prasības, ka arī neveikt nekādu rīcību, kurā var izraisīt nelaimes gadījumus, avārijas, ugunsgrēku un citas briesmas.
4.6. IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu pasniegšanu.
4.7. IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības izteikt pretenzijas pret mācību vielu, mācību spēku un ieteikt kādu konkrētu tēmu izskatīt dziļāk.
4.8. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS nokavē konsultatīvo nodarbību ar attaisnojošu iemeslu, tad viņam ir tiesības apmeklēt šo nodarbību ar nākamo grupu bez maksas.
4.9. IZGLĪTOJAMĀ pienākums ir nokārtot visus pārbaudes darbus, testus, ieskaites, kā arī eksāmenu, kas ir paredzēti saskaņā ar izvēlētas programmas saturu.
5. STRĪDU KĀRTOŠANA
5.1.Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Tirdzniecības un rūpniecības šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā (rakstiskais process).
6.PAPILDUS NOTEIKUMI
6.1. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS izbeidz šo līgumu pirms tā termiņa notecēšanas, IZPILDĪTĀJS nenes nekādu materiālu vai arī morālu atbildību IZGLĪTOJAMĀ priekšā.
6.2.Visi parāda piedziņas izdevumi ir uz parādnieka rēķina.
6.3. Šis līgums tiek sastādīts trijos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzēju pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

Līgums – pakalpojuma sniegšanas noteikumi (juridiskajām personām)

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. IZPILDĪTĀJS veic Pasūtītāja IZGLĪTOJAMA, apmācību saskaņā ar izvēlēto Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes Mācību centra „SPECIĀLISTS” izglītības programmu.
1.2. Pasūtītājs par izglītojamā apmācību maksa IZPILDĪTĀJAM šī līgumā un noteikumos noteikto summu, pārskaitot to uz Izpildītāja kontu.
2. Pakalpojuma sniegšanas apraksts
2.1.Pasūtītājs vai IZGLĪTOJAMAIS interneta mājas lapā www.specialists.lv piesākas mācību programmas apguvei. Programmas apguvei var pieteikties personas, kurām ir vismaz pamatizglītība (ir izsniegta attiecīgā apliecība vai atestāts).
2.2. Pēc 2.1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas, IZPILDĪTĀJS izraksta Pasūtītājam avansa rēķinu par pilnu apmaksas summu, kas jāiemaksā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtams uz Pasūtītāja noradīto e-pasta adresi, šādi sagatavots un nosūtīts rēķins derīgs bez paraksta un zīmoga.
2.3. Pēc 2.2. punktā minētā rēķina apmaksas un naudas saņemšanas Izpildītāja kontā, Izpildītājs pieraksta Pasūtītāja Izglītojamo nākamajā tuvākajā izvelētās programmas grupā. Gadījumā ja rēķins nav apmaksāts, Izglītojamais netiek ieskaitīts grupā un tiek uzskatīts, ka šis līgums nav saistošs Līdzējiem.
2.4. Pēc Izglītojamā ieskatīšanas grupā, Izpildītājs 5 darba dienu laikā uz Izglītojamā noradīto e-pastu nosūta ar mācību procesu saistītu informāciju, nodarbību grafiku un e-apmācības portāla piekļuves datus;
2.5. Atbilstoši programmas saturam un apmācības grafikam, Izglītojamais apgūst mācību kursus, apmeklējot teorētiskās un praktiskās nodarbības. Programmā noteiktās tēmās, izglītojamais kārto ieskaites.
2.6. Paralēli teorētiskām kursam sākas Izglītojamā prakse uzņēmumā (iestādē), kura ilgst programmā noteikto laiku, kuras laikā Izglītojamais izstrādā prakses darbu (atskaiti).
2.7. Pēc teorētisko un praktisko nodarbību apguves un prakses iziešanas Izpildītājs organizē prakses darba (atskaites) aizstāvēšanu un integrētā eksāmena kārtošanu klātienē Izpildītāja telpās. Par prakses darba (atskaites) aizstāvēšanas un klātienes integrētā eksāmena dienu, Izpildītājs paziņo Izglītojamam uz viņa noradīto e-pasta adresi nevēlāk, ka 5 darba dienas pirms eksāmena, ja eksāmena diena nav iekļauta mācību grafikā.
2.8. Izglītojamais nevēlāk, ka 3 darba dienas pirms Eksāmena dienas, nosūta uz Izpildītāja noradīto e-pastu vai personīgi nogādā Izpildītāja birojā prakses darbu (atskaiti) pirms aizstāvēšanas prakses darba pārbaudei. Nepieciešamības gadījumā, Izpildītāja pasniedzējs var lūgt Izglītojamam pilnveidot prakses darbu (atskaiti), savus iebildumus un priekšlikumus nosūtot Izglītojamam uz viņa norādīto e-pasta adresi 1 darba dienu pirms prakses aizstāvēšanas dienas.
2.9. Noslēgumā, Izglītojamais aizstāv prakses darbu un kārto integrēto eksāmenu (tests – 20-25 jautājumi). Prakses darba aizstāvēšana un Eksāmens notiek klātienē (kopā ar grupu vai individuāli) Izpildītāja noteiktā dienā un telpās. Izglītojamais pie eksāmena kārtošanas tiek pielaists, ja viņš ir apguvis programmu pilnā apjomā, nokārtojis noteiktās ieskaites un aizstāvējis prakses darbu (atskaiti).
2.10. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS nav aizstāvējis savu prakses darbu (atskaiti) Izpildītāja noteiktā dienā, tad IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības aizstāvēt to kopā ar nākošo grupu. Ja prakses darbs nav aizstāvēts šī punktā noteiktā kārtībā, tad IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības atkārtoti aizstāvēt prakses darbu (atskaiti) viena gada laikā no Izglītojama ieskaitīšanas dienas grupā, iemaksājot IZPILDĪTĀJA kontā maksu par katru prakses darba (atskaites) aizstāvēšanu 36,60 EUR ar PVN) apmērā.
2.11. Pēc programmas pilnās apguves un eksāmena veiksmīgas (ne mazāk par „4” ballēm 10 ballu sistēmā) nokārtošanas IZPILDĪTĀJA pienākums ir 5 darba dienu laikā izsniegt Izglītojamām apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, atbilstoši izvelētai programmai.
2.12. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS nokārto EKSĀMENU ar zemāku novērtējumu par “4” ballēm 10 ballu sistēmā, tad IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības pārlikt eksāmenu ar nākamo grupu bezmaksas. Ja eksāmens nav nokārtots no otras reizes, tad iemaksājot IZPILDĪTĀJA kontā maksu par katru EKSĀMENA pārkārtošanu 36,60 EUR ar PVN) apmērā, Izglītojamam viena gada laikā ir tiesības kārtot eksāmenu atkārtoti.
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. IZPILDĪTĀJA pienākums ir sniegt IZGLĪTOJAMAJAM informāciju un materiālus, kas paredzēti izvelētās izglītības programmas saturā, pēc šo noteikumu 2.2. un 2.3. punktos minētā rēķina apmaksas nododot IZGLĪTOJAMĀM izdales materiālus un paroli e-portālam.
3.2. IZPILDĪTĀJA pienākums saskaņā ar programmas saturu, nodrošināt mācību vielas pasniegšanu (lekciju un praktisko nodarbību veidā) IZGLĪTOJAMĀM (lekciju un praktisko nodarbību veidā), t.sk. sniedzot konsultācijas klātienē, pa telefonu vai e-pastu, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt IZGLĪTOJAMĀM papildus nodarbības, iepriekš rakstveidā vienojoties par papildus samaksu.
3.3. IZPILDĪTĀJA pienākums ir, pēc Izglītojamā velēšanas, veikt vienu IZGLĪTOJAMĀ klātienes konsultāciju, kurā nav īsāka par vienu akadēmisko stundu.
3.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir pieņemt IZGLĪTOJAMĀ prakses darba (atskaites) aizstāvēšanu, saskaņā ar šiem noteikumiem un Izpildītāja citiem iekšējiem dokumentiem, ka arī veikt IZGLĪTOJAMĀ zināšanu gala pārbaudījumu – EKSĀMENU, pēc kura veiksmīgas (ne mazāk par „4” ballēm 10 ballu sistēmā) nokārtošanas IZPILDĪTĀJA pienākums ir izsniegt apliecību par izvelētās profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.
3.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja iestājas šādi apstākļi:
3.5.1. ja IZGLĪTOJAMĀ uzvedība nodarbību laikā traucē citu IZPILDĪTĀJA izglītojamo un Pasniedzēja mācību procesam vai pārkāpj vispārīgus sabiedriskas kārtības noteikumus;
3.5.2. ja Izglītojamais gada laikā no ieskatīšanas dienas grupā nav pilnīgi izpildījis izvēlēto izglītības programmu.
3.5.3. ja izglītojamais nav ievērojis šo noteikumu 4.5. punktu.
3.6. Gadījumā, ja iestājas šo noteikumu 3.5. punktā minētie apstākļi, IZPILDĪTĀJS, izbeidzot šo līgumu, nenes nekādu materiālu vai morālu atbildību IZGLĪTOJAMĀ priekšā, neatkarīgi no tā vai IZGLĪTOJAMAIS ir veicis pilnu vai daļēju mācību apmaksu.
4. IZGLĪTOJAMĀ PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. PASŪTĪTĀJA pienākums ir nodrošināt IZPILDĪTĀJA darba apmaksu šo noteikumu paredzētajos apmēros un termiņos.
4.2. IZGLĪTOJAMĀ pienākums ir sniegt IZPILDĪTĀJAM vismaz piecu darba dienu laikā līdz EKSĀMENA kārtošanas dienai visas nepieciešamās ziņas apliecības noformēšanai pēc IZPILDĪTĀJA lūguma (personas apliecinoša dokumenta kopija, iepriekšējās izglītības dokumenta kopija).
4.3. IZGLĪTOJAMĀ tiešais pienākums ir pildīt visus mājas darbus, nodot patstāvīgo prakses darbu laikā un ievērot lietišķās uzvedības normas nodarbību laikā.
4.4. IZGLĪTOJAMĀM pienākums ir pildīt visas šo noteikumu saistības.
4.5. Izglītojamām ir pienākums ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības, personīgas un apkārtējo personu drošības prasības, ka arī neveikt nekādu rīcību, kurā var izraisīt nelaimes gadījumus, avārijas, ugunsgrēku un citas briesmas.
4.6. IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu pasniegšanu.
4.7. IZGLĪTOJAMĀM ir tiesības izteikt pretenzijas pret mācību vielu, mācību spēku un ieteikt kādu konkrētu tēmu izskatīt dziļāk.
4.8. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS nokavē konsultatīvo nodarbību ar attaisnojošu iemeslu, tad viņam ir tiesības apmeklēt šo nodarbību ar nākamo grupu bez maksas.
4.9. IZGLĪTOJAMĀ pienākums ir nokārtot visus pārbaudes darbus, testus, ieskaites, kā arī eksāmenu, kas ir paredzēti saskaņā ar izvēlētas programmas saturu.
4.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs vēlas nomainīt Izglītojamo, tad to var darīt kamēr iepriekšējais Izglītojamais nav uzsācis kārtot eksāmenu vai aizstāvēt prakses darbu.
4.11. Mainot Izglītojamo, saskaņā ar šo noteikumu 4.10. punktu, Pasūtītais sedz Izpildītāja administratīvus izdevumus, kas saistīti ar iepriekšējā Izglītojamā atskaitīšanu, jaunā izglītojamā reģistrēšanu un nepieciešamo materiālu izsniegšanu - 30,00 EUR apmērā.
4.12. Šo noteikumu 4.11. punktā minētais jaunais izglītojamais mācības uzsāc ar nākamo tuvāko grupu.
5. STRĪDU KĀRTOŠANA
5.1.Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Tirdzniecības un rūpniecības šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā (rakstiskais process).
6.PAPILDUS NOTEIKUMI
6.1. Gadījumā, ja IZGLĪTOJAMAIS vai Pasūtītājs izbeidz šo līgumu pirms tā termiņa notecēšanas vai Izglītojamais nav (vai nespēj) izpildījis izvēlētās programmas prasības, IZPILDĪTĀJS nenes nekādu materiālu vai arī morālu atbildību IZGLĪTOJAMĀ vai Pasūtītāja priekšā.
6.2.Visi parāda piedziņas izdevumi ir uz parādnieka rēķina.
6.3. Šis līgums tiek sastādīts trijos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzēju pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.