Pakalpojumi

Darba aizsardzības pakalpojumi

Pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 5.pantu darba devējam, neatkarīgi no tā darbības veida, ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu.
Darba aizsardzības sistēmu ir nepieciešams organizēt jebkurā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā, kur ir nodarbināts vismaz viens darbinieks.

Vairāk

Civilās aizsardzības plānošana

Gadījumā, ja objekts ir iekļauts kritiskās infrastruktūras kopumā un tajā var atrasties vairāk par 100 cilvēkiem, objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā, saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apstiprina objekta civilās aizsardzības plānu.

Vairāk

Mācību evakuācijas organizēšana

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 192.punktu, saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".

Vairāk

Instruktāža darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, civilā azisardzībā, elektrodrošībā

Pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 5.pantu darba devējam, neatkarīgi no tā darbības veida, ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu.
Darba aizsardzības sistēmu ir nepieciešams organizēt jebkurā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā, kur ir nodarbināts vismaz viens darbinieks.

Vairāk

Evakuācijas plānu izstrāde

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 8.nodaļu publiskā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu.

Vairāk