Darba aizsardzība un drošība

Kompleksa apkalpošana darba aizsardzībā

Uzņēmuma, iestādes vai organizācijas kompleksa darba aizsardzības apkalpošana ietver sevī ne tikai visu nepieciešamo dokumentu izstrādi un pasākumu veikšanu, bet arī darba aizsardzības speciālista „aizstāšanu”, jo darba aizsardzības likums atļauj „neturēt” savā uzņēmumā vai iestādē apmācītu speciālistu, ja darba devējam ir noslēgts līgums ar kompetento institūciju (piem. Darba aizsardzības administrāciju) par darba aizsardzības pakalpojumiem. 
Noslēdzot līgumu ar kompetento institūciju, Jūs aizmirsīsiet par darba aizsardzības sistēmas uzturēšanas problēmām, jo to visu darīsim mēs.

SIA Darba aizsardzības administrācija Latvija” piedāvā
Kompleksa darba aizsardzības apkalpošana ietilpst:
• darba aizsardzības politikas izstrādāšana;
• darba aizsardzības sistēmas izveidošana un vadīšana;
• nepieciešamo rīkojumu izstrādāšana;
• darba vides iekšējās uzraudzības plānu izstrādāšana;
• darba vides risku novērtēšana;
• atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
• kontrolmērījumu veikšana;
• darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana;
• darba aizsardzības ievadinstrukcijas izstrādāšana;
• darba aizsardzības instrukciju darbu veidiem vai profesijām izstrādāšana;
• nepieciešamo sarakstu izstrādāšana;
• darba aizsardzības žurnālu ieviešana;
• darbinieku darba aizsardzības ievadapmācības veikšana (ne retāk 1 x gadā);
• darbinieku darba aizsardzības instruktāžas darba vietās (ne retāk 1 x gadā);
• obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;
• obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana;
• citas darba vides iekšējās uzraudzības dokumentācijas sagatavošana
• ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšana:
• instrukcija;
• rīkojumi;
• darbinieku instruktāža;
• pasūtītāja konsultēšana par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem;
• nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un aktu reģistrēšana Valsts darba inspekcijā (VDI);
• un citi.

Noslēdzot ar mums līgumu, Jūs iegusiet kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu, Jums nebūs jāuztraucas par VDI inspektoru pārbaudēm.
Lai noskaidrotu mēneša apkalpošanas maksu tieši Jūsu uzņēmumam, iestādei vai organizācijai, lūdzām aizpildīt anketu.

Par papildus maksu sniedzam vai organizējam arī saistošus pakalpojumus:
Ugunsdzēsības aparātu apkopi, pārbaudi, uzpildi;
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana pasūtītāja telpās