Civilās aizsardzības speciālista apmācība

160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma ;

"Civilā drošība un aizsardzība" 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programmas licence;

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

UZMANĪBU: lai apgūtu programmu nepieciešamais izglitības līmenis: vismaz vidēja izglitība

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Programmas saturs

  1. 1. Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums
    2. Civilās aizsardzības plānošana
    3. Ugunsdrošība un glābšanas darbi
    4. Prakse valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās, komercsabiedrībās.

Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt par objekta civilo aizsardzību atbildīga darbinieka pienākumus atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībām

Stundu skaits

160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

175,00 EUR  (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)*


* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts

Pietekties