Civilās aizsardzības speciālista apmācība

20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;


Civilā aizsardzība 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programmas licence;

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās, kur vienlaicīgi var atrasties līdz 50 cilvēku (turpmāk - objektos).

Programmas saturs

  1. 1. Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums
    2. Civilās aizsardzības plānošana
    3. Ugunsdrošība un glābšanas darbi

Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība kas dod iespēju veikt par objekta civilo aizsardzību atbildīga darbinieka pienākumus atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībām

Stundu skaits

20 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

75,00 EUR (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)
Pietekties