"Darba aizsardzība un drošība" 40 stundu specializēto zināšanu apguves programma 


Programmas nosaukums:

Specializēto zināšanu apguves programma: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 vai 160 stundas)Mērķa auditorija:

Darba aizsardzības speciālistiem ar iepriekš apgūto 60 vai 160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programmu darba aizsardzībā, kuri veic darba vides iekšējo uzraudzību būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes uzņēmumos līdz 10 darbiniekiem.Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem attiecīgajā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.Programmas saturs:

Situācija darba aizsardzībā. Nelaimes gadījumi un arodslimības. Nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi, t.sk. nozarē izmantojamās bīstamās iekārtas un darba aprīkojums. Darba vides riski. Darba vides riska novērtēšana. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Drošības zīmes un signālkrāsojums. Obligātās veselības pārbaudes. Apmācības prasības. Specifiskās ugunsdrošības prasības. Rīcības organizēšana ārkārtas situācijās.Mācību rezultāts:

Profesionālās pilnveides izglītības apliecība. Apliecību izsniedz personai, kura apguvusi attiecīgo izglītības programmu un saņēmusi vērtējumu ar atzīmi (ne mazāku par 4 "gandrīz viduvēji" 10 baļļu vērtējuma skalā)Stundu skaits:

40 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)Pēc apliecības iegūšanas:

Speciālists ar 60 stundu apmācību darba aizsardzībā un 40 stundu Specializētā kursa apguvi ir tiesīgs strādāt un veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus attiecīgās bīstamās nozares uzņēmumā, kurā strādā līdz 10 darbinieku. Jāuzsver, ka šis speciālists nevar strādāt kā pašnodarbinātais un sniegt „ārpakalpojumus” darba aizsardzības jomā darba devējiem uz uzņēmuma līguma pamata, viņš var vienīgi strādāt kā uzņēmuma nodarbinātais (uz darba līguma pamata) darba aizsardzības speciālists.Tālākās izglītības iespējas:

Pilnveidot iegūto izglītību kursos un seminārosKursa cena:

120,00  * 

(elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

(85,00   * – Mācību centra “Speciālists” darba aizsardzības 60 stundu programmas absolventiem.)

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts

 


PIETEIKUMA FORMA

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: