"Darba aizsardzība un drošība" 40 stundu Specializēto zināšanu apguves programma

Specializēto zināšanu apguves programma: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;

"Darba aizsardzības un drošība" 40 stundu Specializēto zināšanu apguves programma: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, izglītības programmas licence

Programma

"Darba aizsardzības un drošība" 40 stundu Specializēto zināšanu apguves programma: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma vai darba aizsardzības koordinatoriem nozarē „Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde" – apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma vai tās teorijas sadaļa

Mērķa auditorija:

1. Darba aizsardzības speciālistiem ar iepriekš apgūto 60 vai 160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programmu darba aizsardzībā, kuri veic darba vides iekšējo uzraudzību būvniecības uzņēmumos līdz 10 darbiniekiem.
2. Projektētājiem un arhitektiem – Darba aizsardzības koordinatoriem projekta sagatavošanas posmā ar arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu projektēšanas jomā un iepriekš apgūto pamatlīmeņa zināšanas programmu darba aizsardzībā (teorijas sadaļu - 40 stundas).
3. Darba aizsardzības koordinatoriem projekta izpildes posmā (būvobjektā) ar būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un iepriekš apgūto pamatlīmeņa zināšanas programmu darba aizsardzībā (teorijas sadaļu - 40 stundas).

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem attiecīgajā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Programmas saturs

  1. Situācija darba aizsardzībā. Nelaimes gadījumi un arodslimības. Nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi, t.sk. nozarē izmantojamās bīstamās iekārtas un darba aprīkojums. Darba vides riski. Darba vides riska novērtēšana. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Drošības zīmes un signālkrāsojums. Obligātās veselības pārbaudes. Apmācības prasības. Specifiskās ugunsdrošības prasības. Rīcības organizēšana ārkārtas situācijās.

Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides izglītības apliecība. Apliecību izsniedz personai, kura apguvusi attiecīgo izglītības programmu un saņēmusi vērtējumu ar atzīmi (ne mazāku par 4 "gandrīz viduvēji" 10 baļļu vērtējuma skalā)

Stundu skaits

40 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Pēc apliecības iegūšanas

Speciālists ar 60 stundu apmācību darba aizsardzībā un 40 stundu Specializētā kursa apguvi ir tiesīgs strādāt un veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus attiecīgās bīstamās nozares uzņēmumā, kurā strādā līdz 10 darbinieku. Jāuzsver, ka šis speciālists nevar strādāt kā pašnodarbinātais un sniegt „ārpakalpojumus” darba aizsardzības jomā darba devējiem uz uzņēmuma līguma pamata, viņš var vienīgi strādāt kā uzņēmuma nodarbinātais.

Tālākās izglītības iespējas:

Pilnveidot iegūto izglītību kursos un semināros

Kursa cena:

145,00 EUR * (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)*
(115,00 * – Mācību centra “Speciālists” darba aizsardzības 60 stundu programmas absolventiem.)


* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


40 stundu specializēto zināšanu profesionālās pilnveides apguves programmu saraksts